Alternate Text

About Us

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212ETDA (ONLINE FRAUD AND COMPLAINT CENTER)

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212ETDA (ONLINE FRAUD AND COMPLAINT CENTER)

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212ETDA (ONLINE FRAUD AND COMPLAINT CENTER)

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212ETDA : ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์ การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ข้อสงสัยด้านกฎหมายไอซีที ตลอดจนการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

Alternate Text