Alternate Text

เงื่อนไขและข้อตกลง

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212ETDA (ONLINE FRAUD AND COMPLAINT CENTER)

เงื่อนไข และข้อตกลง

คำนิยาม

1212 ETDA จะจัดก็บข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเที่ยวกับการกิจของ 1212 ETDA เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและการดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ 1212 ETDA

ขอบเขตการดำเนินงานของ 1212 ETDA

1212 ETDA ให้บริการแก่ผู้ร้องเรียนด้านการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา ตลอดจนรับเรื่องและประสานงานเพื่อแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ㆍการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความ ผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ㆍการซื้อขายทางออนไลน์ ㆍภัยคุกคามทางไซเบอร์ ㆍเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการ 1212 ETDA จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และประสานงานไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง โดยการประสานงาน และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความ สามารถภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม

1212 ETDA สามารถช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้

1212 ETDA ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถภายต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)ให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ตามขอบเขต การดำเนินการ 2) ประสานไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของเว็บไซต๋ เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาตามข้อร้อง เรียนภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ 3) ให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

เมื่อต้องการให้ 1212 ETDA ช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร

ผู้ร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 1212 ETDA จัดเตรียมไว้ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการ ดำเนินการ เช่น ㆍให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น ㆍแจ้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น วัตถุประสงค์ในการร้องเรียน เรื่องที่ต้องการร้องเรียน เว็บไซต์หรือชื่อสกุลผู้ ที่ต้องการร้องเรียน และความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นต้น ㆍ เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลแสดงการโอนเงิน ข้อมูลหรือรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ 1212 ETDA อาจจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถประสานงานหรือดำเนิน การต่อไปได้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ได้รับจากการร้องเรียนนี้ เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 1212 ETDA